Ogólne Warunki Handlowe (OWH)

Ogólne Warunki Handlowe (OWH)

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

(REGULAMIN I WARUNKI HANDLOWE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH)

zwane dalej OWH

Poniżej ustala się Ogólne Warunki Handlowe towarów i usług oferowanych przez Atrium Centrum Ploterowe Sp. z o. o. w celu uregulowania wszelkich kwestii związanych z transakcjami handlowymi zawieranych z podmiotami trzecimi.

Sprzedaż dokonywana pomiędzy Atrium Centrum Ploterowe Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu KRS nr 0000115666 - zwaną dalej Sprzedającym, a innymi podmiotami gospodarczymi oraz podmiotami trzecimi będącymi stroną transakcji handlowych – zwanymi dalej Kupującymi, oparta jest na poniższych warunkach. Warunki te mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży, chyba że strony dokonają w formie pisemnej pod rygorem nieważności odmiennych ustaleń.

Poniższe OWH (Ogólne Warunki Handlowe) obowiązują w odniesieniu do wszystkich umów (w tym umów sprzedaży) zawartych pomiędzy Atrium (Sprzedającym) a Kupującym.

Wyłącza się stosowanie jakichkolwiek warunków umów Kupującego.

I ZAMÓWIENIE

Zamówienie powinno zawierać następujące elementy:

1. Nazwę firmy, dokładny adres, numer NIP (np. CEIDG, KRS);

2. Powołanie się na ewentualną ofertę;

3. Wielkość zamówienia (należy ewentualnie określić minimum i maksimum);

4. Rodzaj zamawianego asortymentu z powołaniem się na nazwę handlową lub dostarczoną próbkę;

5. Gramaturę;

6. Wymiary;

7. Terminy, miejsce i warunki wydania towaru;

8. W przypadku, gdy miejscem wydania towaru nie jest siedziba Kupującego, zamówienie powinno zawierać oświadczenie, iż Odbierający towar jest upoważniony przez Kupującego do jego reprezentowania, zarówno w zakresie praw jak i obowiązków wynikających z tej czynności, odbioru towaru, w tym odpowiedzialności za przyjęty towar.

II POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia standardowe

1.1. Zamówienia standardowe dotyczą towarów znajdujących się w bieżącej ofercie Sprzedającego i dostępnych w magazynie w dniu złożenia zamówienia, pod warunkiem, że nie podlegają one przetworzeniu.

1.2. Zamówienia standardowe mogą być składane w formie: telefonicznej, e-mail, pisemnej lub za pośrednictwem sieci Internet (platforma internetowa http://ikonos.pl).

1.3. Zamówienie składane telefonicznie wiąże strony od chwili, gdy Sprzedający pisemnie potwierdzi przyjęcie go do realizacji;

1.4. Zamówienie składane za pośrednictwem sieci Internet (platforma internetowa http://ikonos.pl) wiąże strony od chwili uzyskania przez Kupującego drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji;

1.5. Przyjęcie do realizacji zamówienia na towar wymaga dla swej ważności pisemnego potwierdzenia Sprzedającego, zawierającego uszczegółowienie wszystkich danych zamówionego towaru, miejsca i przewidywanego terminu dostawy;

1.6 Jeśli na ofercie nie zapisano inaczej. Ważność oferty wynosi 14 dni.

2. Zamówienia specjalne.

2.1. Zamówienia specjalne dotyczą:

a) Towarów spoza bieżącej oferty Sprzedającego lub zamówione na osobne zlecenie Kupującego.

b) Towarów z oferty Sprzedającego, gdy nie są one sprzedawane w formatach fabrycznych, ale podlegają konfekcji, tzn. przetworzeniu.

c) Towarów podlegających jakiejkolwiek obróbce lub zmianie wymiarów, np. cięcie lub docięcie.

2.2. Zamówienia specjalne mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej lub za pośrednictwem e-mail. Zamówienie specjalne uznaje się za przyjęte do realizacji dopiero po wyraźnym potwierdzeniu przez Sprzedającego wszystkich jego warunków w formie pisemnej lub e-mail. Naruszenie tego wymogu skutkuje nieważnością zamówienia, polegającą na tym, że zamówienie nie będzie uważane za złożone.

2.3. W przypadku gdy zamówienie specjalne będzie odbierane partiami, Kupujący winien złożyć zamówienie na całość towaru pisemnie. Składając zamówienie specjalne Kupujący zobowiązuje się do odebrania całego zamówienia we wskazanym terminie końcowym oraz zobowiązuje się do zapłaty całości ceny z zamówienia. Rezygnacja z danej partii zamówienia specjalnego, albo jej nieodebranie nie zwalnia Kupującego z zapłaty pełnej ceny zamówienia specjalnego.

III INFORMACJA O TOWARACH I USŁUGACH

1. Sprzedający opisuje rodzaj towaru i jego przeznaczenie. Każdorazowo inne wykorzystanie towaru Kupujący dokonuje na swoje ryzyko i odpowiedzialność.

2. Kupujący samodzielnie ocenia przydatność Towarów i Usług do zamierzonego przez siebie celu.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za użycie Towaru niezgodnie ze wskazaniami Sprzedającego lub za błędną lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach bądź w inny sposób przekazanychKupującemu.

4. W niektórych towarach z uwagi na proces produkcyjny dopuszcza się łączenie wstęgi materiału.

5. Sprzedający dokłada wszelkich starań aby wydawane towary miały jak najdłuższe terminy ważności. Szybko terminujące się towary (np. atramenty) mogą nie być przechowywane na magazynie w trybie ciągłym. Zalecane jest, aby Kupujący takie towary (np. atramenty) zamawiał z odpowiednim wyprzedzeniem.

6. Produkt/materiał nie jest produkowany według jakichkolwiek wymagań lub specyfikacji Kupującego, chyba że zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie ze Sprzedającym

IV DOSTAWA

Zamówienia realizowane są na terenie Polski.

1. Termin dostawy

Termin dostawy towaru dostarczanego z magazynu na zamówienie Kupującego będzie każdorazowo pisemnie ustalany pomiędzy stronami podczas składania i potwierdzania zamówienia.

2. Rozkład ciężaru ryzyka

2.1. W przypadku, gdy towar jest wysyłany na adres Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje w momencie wydania towaru Przewoźnikowi. Jeśli w momencie odbioru towaru od przewoźnika Kupujący stwierdzi istniejącą różnicę pomiędzy towarem rzeczywiście dostarczonym, a towarem określonym w dokumentach przewozowych lub uszkodzenie towaru, powinien on natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia do egzemplarza listu przewozowego przewoźnika oraz spisać w momencie odbioru towaru protokół szkody. Czynności te mają na celu ustalenie zasad i zakresu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika. Niedopełnienie przez Kupującego powyższych obowiązków oznaczać będzie utratę wszelkich roszczeń względem Sprzedającego z tytułu uszkodzenia towarów, a zwrócony bez zgody Sprzedającego towar odesłany do Kupującego na jego koszt wraz z wszelkimi dodatkowymi kosztami obciążającymi Kupującego.

2.2. W przypadku, gdy Kupujący odbiera towar własnym transportem, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z momentem wydania mu towaru z magazynów Sprzedającego. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego winna posiadać pisemne upoważnienie wydane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Kupującego.

Kupujący przy odbiorze towaru lub osoba przez niego upoważniona ma obowiązek starannego sprawdzenia stanu towaru. Szczególnie dotyczy to uszkodzeń mechanicznych lub widocznych wad. Po odbiorze towaru reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru i opakowania, lub innych widocznych wad nie będą uwzględniane.

2.3. W przypadku, gdy towar jest dowożony do Kupującego za pośrednictwem transportu własnego Sprzedającego, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje w momencie wydania towaru Kupującemu w miejscu dostawy.

2.4. Kupujący ma obowiązek skontrolowania i potwierdzania pieczątką firmową oraz czytelnym podpisem zgodności towaru z zamówieniem pod kątem ilościowym i jakościowym w obecności kierowcy Sprzedającego. Wszystkie rozbieżności należy odnotować na liście przewozowym. Brak uwag uważany jest za potwierdzenie zgodności i jakości towaru z zamówieniem.

2.5. Ubezpieczenie transportu. Kupujący ma prawo ubezpieczyć transport od Sprzedającego we własnym zakresie.

3. Brak możliwości dostawy (definitywny, czasowy, częściowy)

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jeśli wydanie towaru jest niemożliwe lub opóźnione z przyczyn od niego niezależnych. Sprzedający jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Kupującego o przyczynach opóźnienia lub niemożności dostawy, chyba, że okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie. Jeżeli okres opóźnienia przekracza 30 dni, każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania. Jeśli umowa przewidywała wydanie towaru częściami, ewentualne odstąpienie od umowy dotyczy tylko i wyłącznie opóźnionej części świadczenia, a nie świadczeń przewidzianych w terminie późniejszym.

4. Odbiór zamówionego towaru

W przypadku, gdy Kupujący nie odbiera zamówionego towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym terminie, Sprzedającemu przysługuje prawo umieszczenia towaru w magazynie na koszt i ryzyko Kupującego oraz żądania od niego zwrotu kosztów transportu i magazynowania. Jeśli opóźnienie w odbiorze towaru z magazynu Sprzedającego przekracza termin dwóch tygodni w stosunku do daty pozostawienia towaru do dyspozycji Kupującego lub Kupujący odmawia przyjęcia towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub dokonania sprzedaży towaru na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. W przypadku braku możliwości sprzedaży zamówionego towaru, Sprzedający naliczy stosowne opłaty z tyt. magazynowania.

V KOSZTY TRANSPORTU MEDIÓW ATRIUM/IKONOS/ARTEMIS

Odbiór własny – 0 zł
 
Transport z magazynu Warszawa na terenie miasta Warszawa – 29 zł netto
Transport z magazynu Poznań na terenie miasta Poznania – 29 zł netto
Transport z magazynu Kraków na terenie miasta Krakowa – 29 zł netto
Transport z magazynu Opole na terenie miasta Opola – 29 zł netto
 
Transport materiałów w rolkach poza miastami, w których znajdują się magazyny Atrium/Ikonos.:
 
Rolki do 2,25 m:
1 rolka – 29 zł netto
2 rolki – 39 zł netto
3 rolki – 49 zł netto
od 6 rolek (górna granica ilości rolek uzależniona od szerokości materiału) – paleta – 49 zł netto za każdą paletę
 
Rolki od 2,5 do 3,2 m:
Transport rolek 2,5; 2,6 i 3,2 m od 1 do 3 szt. – 59 zł netto za każdą sztukę
Transport rolek 2,5; 2,6 i 3,2 m  od 4 do 10 szt. (paleta) – 89 zł netto za każdą paletę
 
Transport atramentów/płynów czyszczących – 29 zł netto
 
Transport płyt o wymiarach  max. 1m x 2m wraz z usługą cięcia – 59 zł netto
 
Transport większych formatów płyt – stawka ustalana indywidualnie ze sprzedającym uzależniona od wielkości formatek, odległości do Kupującego oraz wolumenu zamówienia.
 
Transport małogabarytowych produktów innych niż materiały w rolkach/atramenty/płyty – 29 zł netto
 
W szczególnych przypadkach koszty transportu mogą być ustalane indywidualnie.

VI FAKTURA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Kupujący składając zamówienie wyraża zgodę na wystawianie i wysyłanie przez Sprzedającego faktur elektronicznych w trybie art. 106 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Faktury elektroniczne będą wysyłane przez Sprzedającego na adres podany przez Kupującego przy rejestracji na Platformie B2B, w umowie o współpracy lub w zamówieniu złożonym u Sprzedającego.

2. Cena

Jeśli nie było innych pisemnych ustaleń między stronami, cena sprzedaży zamówionych towarów wynika z cennika Sprzedającego obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

Cennik Sprzedającego lub inny dokument zawierający informacje o jego ofercie handlowej stanowią jedynie zaproszenie do składania zamówienia i nie są wiążące dla stron. Ceny zawarte w dokumentach wskazanych powyżej są cenami netto i podlegają podwyższeniu o należny podatek od towarów i usług (VAT) i inne, które go zastąpią lub zostaną wprowadzone dodatkowo.

Jeżeli działania Kupującego spowodują, że Sprzedawca nie będzie uprawniony bądź utraci prawo do zastosowania zerowej lub preferencyjnej stawki daniny publicznej albo zastosowania zwolnienia od daniny publicznej, a Sprzedawca poniesie koszty zapłaconej daniny publicznej lub odsetek, Sprzedawca obciąży Kupującego kwotą odpowiadającą kwocie powstałego zobowiązania włącznie z odsetkami oraz innymi kosztami związanymi z obowiązkiem zapłaty daniny publicznej.

Jeśli stawki cen zostaną określone w walucie innej niż polski złoty (PLN), to cena na fakturze będzie równowartością w polskich złotych danej stawki walutowej według kursu sprzedaży danej waluty przez PeKaO SA w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury.

Sprzedający ma prawo do jednostronnej odpowiedniej zmiany cen na gruncie zawartych Umów Sprzedaży w przypadku następujących po zawarciu tych umów zmian kursów walut większych niż 5% lub zmian wysokości podatków lub ceł dotyczących Towarów będących przedmiotem tych umów.

3. Termin płatności

Termin płatności za towar liczony jest od dnia wystawienia faktury. Datę płatności uzgodnioną pomiędzy stronami Sprzedający umieszczać będzie każdorazowo na fakturze. Termin płatności wskazany na fakturze jest wiążący dla Stron. Sprzedający zastrzega sobie prawo dostosowywania terminu płatności i wysokości kredytu kupieckiego do sytuacji Kupującego. Ma on także prawo uzależnić realizację zamówienia od dokonania przedpłaty zaliczki na poczet zamówionego towaru. W przypadku ustalenia przez strony terminów płatności za towar w ratach, opóźnienie płatności którejkolwiek z rat pociąga za sobą automatycznie natychmiastową wymagalność pozostałej części należności.

4. Opóźnienie w terminie płatności

Jeżeli należność wynikająca z faktury nie została uregulowana w wyznaczonym terminie, Sprzedający będzie miał prawo domagać się:

- zapłacenia przez Kupującego odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych,

- natychmiastowego zapłacenia pozostałych faktur o późniejszych terminach płatności,

- dokonania przez Kupującego zapłaty ceny przed terminem wydania towaru wynikającego z innych przyjętych już do realizacji zamówień.

Strony mogą ustalić szczegółowe warunki rozliczeń w umowie o współpracy.

5. Płatności Kupującego zaliczane będą w pierwszej kolejności na poczet należnych odsetek za opóźnienie w zapłacie ceny, a w następnej kolejności na poczet pozostałych wierzytelności Sprzedawcy, poczynając od najwcześniej wymagalnych.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu całkowitej zapłaty za towar przez Kupującego. Towar znajdujący się u Kupującego traktowany jest jako Towar zdeponowany, tj. Kupujący aż do powyżej wskazanego momentu nie jest uprawniony do rozporządzenia tym Towarem, w tym nie jest uprawniony do przekazywania tego Towaru osobom trzecim oraz zobowiązany jest do dochowania należytej staranności poprzez sprawowanie pieczy nad Towarem, jak również do niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy o utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu lub zużyciu Towaru, a także w przypadku podniesienia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Towaru przez osoby trzecie.

7. Ubezpieczenie transakcji. Sprzedający ma prawo ubezpieczyć należności Kupującego.

VII TOLERANCJA WAGI, FORMATU, ODPORNOŚCI​ I GRAMATURY

1. W sprzedawanych towarach dopuszcza się tolerancję lub rozbieżności w zakresie deklarowanych parametrów technicznych (np. gramatura, waga, format, kolor, odcień, rozmiar, grubość, elastyczność, połysk, absorbcja, odporność itp.). Deklarowane parametry techniczne odpowiadają krajowi pochodzenia Sprzedającego z uwzględnieniem warunków standardowych.

2. Przed złożeniem zamówienia Kupujący ma możliwość uzyskania informacji, co do stosowanych tolerancji w odniesieniu do towaru, który ma zamiar zamówić.

3. Przed użyciem towaru Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją lub karta charakterystyki, celem użycia odpowiednich środków ochrony osobistej w przypadku obróbki towaru lub jego użytkowania np. rękawice ochronne, okulary, maseczki, filtry, wentylacje, wyciągi, itp.

4. Zdjęcia towarów mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd prezentowanych towarów lub ich kolorystyka mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach.

5. Odporność materiału/towaru na zewnątrz jest zależna od stopnia nasłonecznienia, wilgotności, temperatury oraz promieniowania UV. Sprzedający nie udziela żadnych gwarancji odporności materiałów/towarów na zewnętrzne warunki atmosferyczne, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej w Karcie Gwarancyjnej.

VIII GWARANCJE, REKLAMACJE

1.1. Sprzedający gwarantuje, że towary (rozumiane są jako media, materiały eksploatacyjne) będą spełniać specyfikacje Sprzedającego przez okres 6 miesięcy od daty produkcji, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej w Karcie Gwarancyjnej. W takim przypadku wiążące są warunki zgodne z treścią Karty Gwarancyjnej. Sprzedający nie udziela żadnych innych, wyraźnych bądź dorozumianych rękojmi lub gwarancji dotyczących towarów, w tym między innymi jakichkolwiek dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do konkretnego zastosowania i/lub braku naruszenia praw stron trzecich. Dalsze warunki gwarancji Sprzedający może udzielić w Karcie Gwarancyjnej, w formie osobnej Umowy Gwarancyjnej.

1.2. Gwarancja jest udzielana wyłącznie na wady produkcyjne i na towar nieprzetworzony. Roszczenia w ramach ww. gwarancji mogą być zgłaszane wyłącznie przez Kupującego, ale nie przez jego klientów bądź użytkowników Produktów Kupującego. Gwarancją są objęte jedynie materiały (media) niezadrukowane.

1.3. Warunkiem ponoszenia przez Sprzedawcę odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jest obchodzenie się z towarem i używanie go zgodnie z jego przeznaczeniem, z uwzględnieniem treści instrukcji i zaleceń Sprzedającego oraz producenta, a także zasad ostrożności, najwyższej staranności i sztuki zawodowej.

1.4. W przypadku zawarcia przez strony umowy gwarancyjnej (w formie karty gwarancyjnej) jej postanowienia mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWH.

2. Po dostarczeniu towaru na miejsce przeznaczenia Kupujący ma obowiązek przechowywania go w warunkach zapewniających podtrzymanie jego pierwotnych właściwości. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, w każdym przypadku musi to nastąpić przed rozpoczęciem prac z wykorzystaniem zakupionego towaru, w momencie odbioru towaru od przewoźnika lub z magazynu Sprzedającego. W przypadku braku wspomnianej zgodności Kupujący ma prawo skierować do Sprzedającego reklamację w terminie:

- 3 dni od dokonania odbioru towaru, jeśli towar ma wady jawne, tzn. wady i błędy możliwe do stwierdzenia na podstawie zewnętrznych oględzin (nie dotyczy to wad towaru wywołanych niewłaściwym jego transportowaniem);

- 14 dni w pozostałych przypadkach

3.1. W celu zachowania powyższych terminów, Kupujący powinien wysłać reklamację e-mailem lub listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru pod adres Sprzedającego w Opolu lub na adres e-mail: kontrolajakosci@atrium.com.pl

3.2. Reklamacja powinna być złożona na formularzu reklamacyjnym udostępnianym przez Sprzedającego, jako załącznik do OWH. Za prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjnym uznaje się formularz zawierający wszystkie wymagane w nim informacje, w szczególności datę zakupu, datę dostawy i datę stwierdzenia wady.

3.3. Do wysłanego formularza pocztą lub e-mailem Kupujący winien dołączyć czytelne zdjęcia ze wskazaną w reklamacji wadą oraz numerem partii materiału z oryginalnego opakowania lub gilzy na którą nawinięty jest materiał (wewnętrzna strona). Jeżeli Kupujący nie dokona zgłoszenia reklamacyjnego w sposób oraz w terminach określonych powyżej, utracie ulegają wszelkie uprawnienia reklamacyjne Kupującego.

4. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad towaru, nie może on podejmować produkcji z jego wykorzystaniem do czasu ostatecznego zakończenia procesu reklamacyjnego.

5. Jeżeli w trakcie próby produkcyjnej zakupionego towaru okaże się, że zawiera on wady, Kupujący zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania produkcji. Zużycie powyżej 10% zakupionego towaru jest równoznaczne z akceptacją jego jakości, a tym samym z wygaśnięciem wszelkich uprawnień reklamacyjnych Kupującego.

6.1. Wadliwy towar zużyty podczas próby produkcyjnej winien zostać zabezpieczony przez Kupującego wraz z oryginalnymi opakowaniami. Kupujący winien ponadto, przy zachowaniu powyższego warunku, umożliwić Sprzedającemu na jego żądanie zbadanie w swojej siedzibie zachowania się towaru w procesie produkcji oraz warunków, w jakich towar był używany. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez Sprzedającego, jest on zobowiązany do odebrania wadliwego towaru. Towar ten powinien zostać zwrócony przez Kupującego w oryginalnych opakowaniach, w stanie umożliwiającym jego transport.

6.2. Kupujący zobowiązany jest bezpośrednio przy odbiorze towaru sprawdzić numery partii znajdujące się na etykietach towaru. W przypadku gdy towar pochodzi z różnych partii produkcyjnych może różnić się właściwościami fizykochemicznymi (np. w zakresie odcienia, koloru, itp.). Odchylenia te są dopuszczalne i nie podlegają reklamacji.

6.3. Towar z dwóch różnych partii może mieć różne właściwości fizykochemiczne. Kupujący ma prawo do zwrotu nieużywanego towaru w przypadku gdy stwierdzi, że towar z dwóch różnych numerów partii posiada inne właściwości fizykochemiczne. Prawo do zwrotu przysługuje kupującemu jedynie w zakresie pełnowartościowego towaru (np. niewykorzystanych rolek) i dotyczy jedynie mediów do druku. Towar przeceniony, wyprzedażowy lub II gatunku nie podlega reklamacji lub zwrotowi.

6.4. W przypadku uwzględnienia żądania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad, Sprzedający ponosi odpowiedzialność jedynie do wartości reklamowanego towaru. Sprzedający rozpatrzy reklamację w możliwie najkrótszym terminie, przy uwzględnieniu specyfiki zgłoszenia reklamacyjnego, złożoności problemu, dostępności, itp. W przypadku znacznego skomplikowania zgłoszenia reklamacyjnego lub jego rozpoznaniu przez producenta zagranicznego, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec stosownemu przedłużeniu, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedający nie odpowiada za utracone korzyści Kupującego, oraz inne roszczenia odszkodowawcze Kupującego.

6.5. Towar odesłany przez Kupującego bez zgody Sprzedającego, w trakcie procesu rozpatrywania reklamacji, nie zostanie przez Sprzedającego przyjęty.

7. W okresie rozpatrywania reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący nie ma prawa do wstrzymywania płatności jakichkolwiek wymagalnych już należności wynikających z umów zawartych ze Sprzedającym. Jeżeli jednak Kupujący wstrzyma dokonywanie wspomnianych płatności, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Sprzedającego odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Odsetki za opóźnienie należne będą Sprzedającemu w pełnej wysokości bez względu na to, czy reklamacja zostanie przez niego uwzględniona czy też nie.

8. Reklamacje są rozpatrywane tylko przez centralę Sprzedającego w Opolu. W przypadku, gdy reklamacja jest zasadna, wyłącznie do uznania Sprzedawcy należy decyzja o usunięciu wady albo o dostarczeniu nowego towaru zamiast wadliwego.

9. Przy zakupie atramentów alternatywnych, (nieoryginalnych) wyłącza się gwarancję oraz odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

10. Gwarancja na atramenty udzielana jest tylko w przypadku podpisania odrębnej umowy gwarancyjnej. Wszystkie atramenty winny być wykorzystane przed upływem terminu ważności. W razie wątpliwości co do terminu lub kodu partii, Kupujący zobowiązany jest skontaktować się w tym zakresie ze Sprzedającym. Atramenty należy wykorzystać w ciągu 2 miesięcy od daty otwarcia opakowania. W przypadku używania systemu otwartego należy kupować i wykorzystywać co najmniej 2 komplety atramentów miesięcznie.

10.1 W przypadku zużycia atramentów mniejszego jak jeden komplet na 4 miesiące (średnio 4 litry) Sprzedawca zaleca stosowanie zamkniętych systemów podawania atramentów (kasety, worki).

11. Strony wyłączają uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi, albowiem asortyment Sprzedającego wymaga bezwzględnego przestrzegania zaleceń producenta, co do stosowania odpowiednich materiałów eksploatacyjnych, procedur przeglądu oraz innych szczególnych zaleceń.

11.1 Sprzedawca ostrzega, iż stosowanie atramentów alternatywnych może doprowadzić do uszkodzenia elementów plotera. Karty charakterystyk atramentów i płynów czyszczących znajdują się na stronie www.atrium.com.pl

12. Nie podpisanie Karty Gwarancyjnej przez Kupującego z jakikolwiek powodów skutkuje dla Kupującego utratą uprawnień z tytułu rękojmi, gwarancji oraz wszelkich uprawnień reklamacyjnych.

13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za montaż części zamiennych zakupionych u podmiotów trzecich.

14. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym także z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, jest wyłączona. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za korzyści, które Kupujący mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

15. Ograniczenie odpowiedzialności Sprzedawcy, określone w ust. 13 niniejszego paragrafu, ma zastosowanie również w stosunku do osób trzecich z których pomocą Sprzedawca zobowiązanie z Umowy wykonywa, jak również osób trzecich, którym wykonanie zobowiązania z Umowy Sprzedawca powierza.

16. Serwis gwarancyjny lub pogwarancyjny, instalacja plotera. 
Sprzedawca wykonuje usługi instalacji urządzeń lub usługi serwisu urządzeń we własnym zakresie lub może zlecać usługi montażu urządzeń lub serwisu urządzeń firmie Artemis LFP Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Gosławicka 2D

17. Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, jeśli Kupujący wiedział o wadzie produktu/towaru w chwili jego wydania.

18. Produkt/materiał przewinięty lub przepakowany nie jest objęty gwarancją lub jakąkolwiek odpowiedzialnością.

Pobierz: formularz reklamacyjny

IX POUFNOŚĆ

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że numer klienta, login i hasło dostępu do sklepu internetowego Sprzedającego (platforma internetowa http://ikonos.pl) jest tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 z 1993 r., poz.211 z późniejszymi zmianami), a przekazanie, ujawnienie tych informacji osobom trzecim stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art.11 ust.1 tejże Ustawy.

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji transakcji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe zbierane przez Sprzedającego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanych dalej RODO.

Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w polityce bezpieczeństwa dostępnej na witrynie internetowej sprzedającego – www.atrium.com.pl w zakładce „Polityka prywatności”.

X SPRAWY SPORNE

1. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sporów, strony poddają je pod rozstrzygnięcie Sądów właściwych dla siedziby Sprzedającego.

2. Do OWH i Umów zastosowanie ma wyłącznie Prawo Polskie

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający udostępnia niniejsze OWH na swojej stronie internetowej w sposób umożliwiający jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności przez Kupującego.

2. OWH w powyższym brzmieniu znajdują zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży

3. Kupujący nie może przenosić praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawa autorskie do wszelkich projektów, rysunków, ilustracji, kalkulacji i pozostałych dokumentów związanych z Towarem. O ile nie służy to promocji lub reklamie oferowanego przez Sprzedawcę Towaru, Kupujący nie ma prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, do przekazywania, powielania, udostępniania osobom trzecim lub rozpowszechniania w inny sposób tych dokumentów.

5. Wszelkie informacje uzyskane przez Kupującego od Sprzedawcy a dotyczące zasad kształtowania współpracy handlowej między Sprzedawcą a jego kontrahentami, sposobów organizacji produkcji, dystrybucji i reklamy, a także stosowanej technologii oraz zmianach i osiągnięciach technicznych, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.

* gwarancja dotycząca atramentów znajduje się na www.atrium.com.pl/gwarancje

OWH (OWS) obowiązuje od 08.02.2022

Biuletyn wielkoformatowy

Biuletyn wielkoformatowy Atrium i Ikonos to ogromna dawka informacji z branży druku wielkoformatowego. Trzy razy w miesiącu znajdziecie w nim Państwo ciekawe realizacje, video poradniki, ciekawostki... Nie zabraknie także sprzętowych i mediowych nowości, zaproszeń na wydarzenia czy też okazji i promocji. Życzmy owocnej lektury!