Gwarancje

Gwarancje

7 lat gwarancji na części dla ploterów Summa dzięki Umowie Serwisowej

Umowy serwisowe oraz umowy na części serwisowe dają Ci 100% pewność, że po okresie standardowej gwarancji nie będzie nieprzewidzianych kosztów napraw.

 

Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oferujemy możliwość przedłużenia gwarancji oraz przedłużenia gwarancji na części. Przyjmuje się, że czas eksploatacji plotera to średnio 7 lat, ale możliwe jest przedłużenie gwarancji na dłuższy okres. Warto pamiętać, że niektóre części zamienne mogą być drogie i mogą powodować duże koszty napraw gdy wystąpi problem. Dzięki takiemu kontraktowi możesz pracować spokojnie, ponieważ nie poniesiesz niespodziewanych kosztów po okresie standardowej gwarancji. Ponadto proces wymiany części w okresie obowiązywania umowy jest sprawny i nie wymaga wielu czynności administracyjnych.

Program Brązowy

$
 • Bezpłatnie dla klientów Atrium
 • Bezpłatna pomoc telefoniczna
 • Bezpłatne wsparcie zdalne

Program Złoty

$
 • Zapytaj o cenę dla swojego plotera
 • Bezpłatne części
 • Bezpłatne usługi wymiany
 • Bezpłatny dojazd
 • Bezpłatna pomoc telefoniczna
 • Bezpłatne wsparcie zdalne

Umowa serwisowa Summa - pytania i odpowiedzi

Możesz przedłużyć okres gwarancji od momentu zakupu urządzenia do 3 miesięcy przed wygaśnięciem gwarancji.

Tak, jeśli produkt jest nadal objęty gwarancją, możesz to zrobić bezpłatnie. Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły.

Umowy na części oparte są na numerach seryjnych. Na maszynę może przypadać maksymalnie: 1 system routera i 3 moduły. Silniki frezarskie są wyłączone z umowy.

Wybierz interesujący Cię pakiet i skontaktuj się z nami. Jeśli masz wątpliwości, chętnie wszystkie wyjaśnimy.

Tak, jeśli produkt Summa z serii F lub L jest nie starszy niż 7 lat, nadal możesz kupić umowę na części, w tym moduły i opcje zakupione w tym samym dniu lub w późniejszym terminie. Proszę wziąć pod uwagę, że obowiązuje opłata startowa, a także maksymalny zwrot części w pierwszym roku. W przypadku ploterów rolowych Summa, które nie są objęte gwarancją, nie jest możliwe wykupienie umowy.

Tylko jeśli maszyna Summa z serii F lub L miała umowę na części od momentu instalacji, wówczas przedłużenia umowy na części powyżej 7 roku życia są akceptowane.

Możesz zamówić oddzielną umowę na części dla zespołu lasera wraz z umową na części dla maszyny. Ważne jest, aby zamawiać oba jednocześnie. Nie ma możliwości pokrycia modułu lasera bez maszyny. Możliwe jest jednak pokrycie maszyny bez pokrycia w zespole lasera.

 

Przedłużona gwarancja SUMMA

GWARANCJE NA ATRAMENTY

Jeżeli wada produkcyjna lub projektowa atramentów do druku cyfrowego okazała się bezpośrednią przyczyną awarii lub uszkodzenia głowicy drukarki wielkoformatowej, Sprzedający zapewni zwrot kosztów naprawy lub wymiany głowicy z zastrzeżeniem poniższego:

Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niniejszej gwarancji dotyczy głowic nowych i jest ograniczona do:

(a) okresu 12 miesięcy od udokumentowanej daty instalacji głowicy dokonanej przez serwis Sprzedającego,

(b) kosztu głowic, które uległy uszkodzeniu bezpośrednio w związku z zastosowaniem atramentów UltraVision, Nakemi i pozostałych sprzedawanych przez Sprzedającego z zastrzeżeniem, że

 • Sprzedający nie zapłaci za uszkodzone głowice, które nie są częściami oryginalnymi
 • oraz
 • Sprzedający może potrącić proporcjonalną kwotę z wypłaty w odniesieniu do stopnia zużycia uszkodzonej głowicy.

(c) kosztów pracy serwisanta Sprzedawcy związanych z instalacją, nie więcej niż 500 PLN kosztów dojazdu serwisanta, jego zakwaterowania i innych wydatków bieżących powiązanych z instalacją.

Odpowiedzialność Sprzedającego w ramach niniejszej gwarancji jest ograniczona tylko do pozycji określonych powyżej. Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania stosowania wadliwego produktu. Sprzedający nie odpowiada za koszty pracy związane z produkcją grafiki, zastosowaniem grafiki, za koszty przestojów sprzętu, ani za żadne inne szkody wtórne związane z roszczeniem na podstawie „Gwarancji na atramenty”.

Odpowiedzialność Sprzedającego za jakość atramentu w przypadku używania atramentów UltraVision, Nakemi i pozostałych sprzedawanych przez Sprzedającego.

W przypadku zainstalowania atramentów UltraVision, Nakemi i pozostałych sprzedawanych przez Sprzedającego, odpowiedzialność Sprzedającego za jakość atramentu jest ograniczona proporcjonalnie w skali 12 miesięcy rozpoczynając od 12/12 w pierwszym miesiącu, a kończąc na 1/12 w ostatnim miesiącu – liczona od dnia zainstalowania w ploterze atramentu lub głowicy w zależności od tego który z terminów upłynął szybciej. (z zastrzeżeniem punktu „a” powyżej).

Odpowiedzialność ograniczona jest jedynie do zwrotu 1/12 proporcjonalnej wartości głowicy licząc od daty instalacji ww. atramentu lub głowicy w ploterze w zależności od tego który z terminów upłynął szybciej. Na przykład: jeśli atrament lub głowica były używane w ploterze przez 8 miesięcy, to odpowiedzialność Sprzedającego za jakość atramentu jest ograniczona do 4/12 wartości głowicy lub atramentu..

Odpowiedzialność Sprzedającego za jakość atramentu ograniczona jest jedynie do przypadku, gdy wada produkcyjna atramentu okazała się bezpośrednią przyczyną uszkodzenia głowicy i producent atramentu potwierdził, że taka wada wystąpiła.

Głowica nie podlega gwarancji, jeśli przekroczyła swoją żywotność, którą określa producent (ilość wystrzelonych kropli lub lat pracy - w zależności, co upłynęło pierwsze) lub gdy głowica została zakupiona i zainstalowana w ploterze (nie) dawniej niż 2 lata od daty uszkodzenia (wymagane jest udokumentowanie daty zakupu oraz instalacji głowicy).

We wszystkich pozostałych przypadkach zarówno Sprzedający, jak i producent nie udzielają żadnej odpowiedzialności za atrament, ani żadnych innych gwarancji lub rękojmi.

Głowice, będące na gwarancji Sprzedającego, zachowują swoją gwarancję po dokonaniu konwersji do czasu jej obowiązywania. Czas gwarancji po konwersji nie biegnie na nowo.

Gwarancją nie są objęte:

 • mechaniczne uszkodzenia głowic,
 • głowice lub inne elementy, które przy zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniu, uległy normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu,
 • uszkodzenia głowic związane z samowolnymi (dokonanymi przez Kupującego lub osoby nieupoważnione) naprawami, przeróbkami lub zmianami konstrukcyjnymi urządzenia, w którym zainstalowane są głowice, użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi, nieodpowiednim transportem, niewłaściwymi i niezgodnymi z instrukcją obsługi warunkami panującymi w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie,
 • atramenty użyte po terminie ważności, z zastrzeżeniem, że atramenty powinny być bezwzględnie zużyte do 1 miesiąca po otwarciu opakowania.

Głowica uważana jest za sprawną, jeżeli niedrożne są maksymalnie 3 dysze.

Rozpatrzenie przez Sprzedającego roszczenia w ramach niniejszej gwarancji wymaga dostarczenia przez Kupującego potwierdzenia, że:

 • atramenty zostały właściwie zainstalowane w prawidłowo funkcjonującym urządzeniu,
 • w urządzeniu został zainstalowany odpowiedni atrament, zgodnie z Kartami Charakterystyki Technicznej Sprzedającego,
 • uszkodzenie drukarki było wyłącznie wynikiem wady produkcyjnej lub projektowej atramentów marki UltraVision, Nakemi i pozostałych sprzedawanych przez Sprzedającego.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwą obsługą lub konserwacją sprzętu, ani za naprawy związane z normalną eksploatacją urządzenia.

Gwarancja Sprzedającego na urządzenia do druku cyfrowego będzie mieć zastosowanie pod następującymi warunkami:

a) zastosowano odpowiednie procedury konwersji podczas zamiany na atramenty marki UltraVision, Nakemi i pozostałe sprzedawane przez Sprzedającego, dokonanej wyłącznie przez technika Sprzedawcy

oraz

b) istnieje podpisany przez technika Sprzedawcy test dysz, z wpisanym numerem seryjnym głowicy oraz wydruk statusu głowicy wskazujący numery seryjny maszyny, na podstawie którego można wykazać stan drukarki przed konwersją.

W przypadku zatwierdzenia roszczenia zastosowanie będzie mieć zwrot kosztów określony w niniejszym dokumencie.

W celu umożliwienia zastosowania powyższych zapisów gwarancji należy przestrzegać poniższych warunków:

 1. Kupujący zobowiązany jest posiadać dwa kontrolne wydruki testu dysz: przed i po konwersji atramentów z wpisanym numerem seryjnym głowicy oraz wydruk statusu głowicy wskazujący numer seryjny maszyny, podpisane przez technika Sprzedawcy. Jeden komplet wydruków pozostawiony jest u Kupującego, drugi podpisany przez Kupującego oraz technika Sprzedawcy, jest przechowywany u Sprzedającego.
 2. Wymiana atramentów została wykonana zgodnie z dokumentacją procedury konwersji dla atramentów marki UltraVision, Nakemi i pozostałych sprzedawanych przez Sprzedającego.
 3. Urządzenie, w którym zainstalowane są głowice przeszło przegląd w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed wystąpieniem wady.

Gwarancja obowiązuje tylko urządzenia, w których stosuje się wyłącznie atramenty marki UltraVision, Nakemi i pozostałe sprzedawane przez Sprzedającego. Gwarancja jest nieważna, jeśli atrament jest zmieszany z innym atramentem OEM lub atramentem innego producenta.

Przed przystąpieniem do rozpatrywania roszczenia gwarancyjnego Sprzedający ma prawo wymagać przeprowadzenia oględzin wydruków z drukarek przed konwersją i po konwersji.

Dokumentacja dotycząca roszczenia gwarancyjnego, dostarczona przez Kupującego, musi zawierać następujące dane:

 • data konwersji atramentu i nazwisko osoby, która dokonała konwersji,
 • nazwa i adres firmy – Kupującego,
 • nazwisko osoby do kontaktu ze strony Kupującego,
 • telefon kontaktowy i adres e-mail Kupującego,
 • marka, model i numer seryjny drukarki,
 • numery partii wszystkich pojemników z atramentem zainstalowanych w momencie składania reklamacji,
 • faktura dotycząca zakupu danego atramentu,
 • faktura dotycząca ostatniego przeglądu urządzenia,
 • inne dokumenty wymienione poniżej.

Dodatkowe procedury dotyczące zgłaszania roszczeń na podstawie gwarancji na urządzenia:

W przypadku awarii głowicy, wynikłej u Kupującego atramenty marki UltraVision, Nakemi i pozostałe sprzedawane przez Sprzedającego, należy wykonać następujące czynności w celu rozpatrzenia roszczeń gwarancyjnych:

 1. Jeśli Kupujący podejrzewa awarię głowicy w swojej drukarce, winien wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.atrium.com.pl oraz skontaktować się z Obsługą Techniczną Sprzedającego pod numerem 77/458-16-81. Po połączeniu z Obsługą Techniczną Sprzedającego technik ustali, czy problem jest związany ze sprzętem i otworzy procedurę reklamacji gwarancyjnej. Jeśli następnie Obsługa Techniczna Sprzedającego stwierdzi, że przyczyną awarii był atrament, użytkownik otrzyma zwrot kosztów naprawy po spełnieniu warunków powyższej gwarancji na atrament.
 2. Wszystkie naprawy muszą być wykonywane przez serwis Sprzedającego.
 3. W żadnym wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady, powstałe bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku niewłaściwej wymiany dokonanej przez inny podmiot, w tym m.in. w wyniku niewłaściwego i niedokładnego zastosowania procedur konwersji.

W przypadku wystąpienia szkody, w ramach gwarancji Sprzedającego na atramenty, Kupujący  jest zobowiązany do zgłoszenia roszczenia w terminie pięciu dni roboczych po wykryciu szkody. Roszczenie należy zgłosić Obsłudze Technicznej Sprzedającego pod numerem 77/458-16-81. Po otrzymaniu zgłoszenia Kupujący otrzyma raport reklamacji z wyszczególnieniem informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji.

Dla wszelkich roszczeń Sprzedający wymaga dostarczenia zgłoszenia reklamacyjnego wraz z wykazem następujących danych i próbek:

a. Próbka grafiki wraz z datą wykonania wyraźnie określoną na próbce oraz próbka atramentu,

b. Wykaz urządzeń i mediów wykorzystywanych w trakcie produkcji grafiki, w tym: marka i model drukarki, marka i model laminatora (jeśli dotyczy), numery seryjne wszystkich urządzeń, markę i numer użytych mediów i laminatu (jeśli dotyczy),

c. Numer partii ze wszystkich pojemników z atramentem używanych podczas wykonywania grafiki,

d. Kopie faktur potwierdzających zakup atramentów i mediów stosowanych podczas wykonywania grafiki,

e. Podanie lokalizacja (adres, miejscowość).

Należy przesłać wszystkie wymagane dokumenty i próbki na adres:

Atrium Centrum Ploterowe Sp. z o.o.; ul. Gosławicka 2D; 45-446 Opole; Tel. 77/458-16-81

Rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego uzależnione jest od weryfikacji jego zasadności i zajęcia stanowiska przez producenta atramentów . Niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Producenta Sprzedający poinformuje zgłaszającego reklamację o sposobie jej rozpatrzenia.

POWYŻSZE GWARANCJE UDZIELONE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO,  DOTYCZĄCE ATRAMENTÓW  ULTRAVISION, NAKEMI I POZOSTAŁYCH SPRZEDAWANYCH  PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO  SĄ WYŁĄCZNE I ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE POZOSTAŁE GWARANCJE - WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE.

STRONY WYŁĄCZAJĄ UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO Z TYTUŁU RĘKOJMI. SPRZEDAJĄCY WYRAŹNIE WYKLUCZA DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z TOKU TRANSAKCJI LUB WYKONANIA ZWYCZAJU LUB PRAKTYK HANDLOWYCH. KUPUJĄCY NA WŁASNE RYZYKO OKREŚLA ZASTOSOWANIE ATRAMENTÓW ULTRAVISION, NAKEMI I POZOSTAŁYCH SPRZEDAWANYCH PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO.

Z WYJĄTKIEM, KIEDY ZOSTAŁO TO WYRAŹNIE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, SPRZEDAJĄCY W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE ODPOWIADA WOBEC KUPUJĄCEGO,  ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONY ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY,  W TYM M.IN. ZA SZKODY NIEOKREŚLONE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WTÓRNE (W TYM M.IN. UTRATĘ ZYSKÓW, DOCHODÓW LUB DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCE LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM ATRAMENTÓW ULTRAVISION, NAKEMI I POZOSTAŁYCH SPRZEDAWANYCH PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO.